Klachtenregeling - Topschapenvachten

Klachtenregeling


Iedere klacht is er een teveel en wij zullen er dan ook alles aan doen om het aantal klachten te minimaliseren en in het geval van een klacht deze zo goed mogelijk op te pakken. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aan te geven dat wij uw klacht altijd serieus nemen en per direct actie zullen ondernemen. Voor het indienen van een klacht kunt u onderstaand klachtenformulier invullen en per e-mail verzenden naar [email protected].

Wij verzoeken u om een klacht met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken binnen 48 uur na ontvangst bij ons in te dienen, op de hierboven vermelde wijze.

Bij een klacht met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken die pas later, maar uiterlijk binnen 3 maanden (gerekend vanaf de dag van aflevering) aan het licht treden, verzoeken wij u deze binnen 48 uur nadat de afwijking en/of het gebrek aan u redelijkerwijs had kunnen blijken, bij ons in te dienen op de hierboven vermelde wijze.

Na ontvangst van een volledig ingevuld klachtenformulier neemt een medewerker van TopschapenVachten.nl binnen 2 werkdagen contact met u op.

Indien de klacht gegrond is, zullen we naar onze keuze de betreffende zaken herstellen of vervangen, dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen. U dient de zaken op ons eerste verzoek direct aan ons terug te geven.

Aan het gegrond zijn van een klacht kunt u geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door u verschuldigd bedrag ontlenen.